top of page

MŁODZIEŻOWY PROGRAM

               EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Fundacja Ocean Marzeń z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Fundacja”) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest: Fundacja Ocean Marzeń z siedzibą w Warszawie (00-801), ul. Chmielna 73b lok 14.

2. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do organizacji rejsu.

3. Odbiorcami danych osobowych uczestnika będą następujące podmioty: członkowie zarządu Fundacji oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Fundacji tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fundacji.  

4. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez Administratora do zakończenia rejsu lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

5. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestnika może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora w następujący sposób: listownie na adres: ul. Chmielna 73b lok. 14, 00-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub przez e-mail: a.wisniewski@oceanmarzen.org.pl, nr telefonu kontaktowego: 501-016-046.

6. Uczestnik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 ▪ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 ▪ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 ▪ prawo dostępu do danych,

 ▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 ▪ prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych 

 ▪ prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 ▪ prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 

7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Na podstawie danych osobowych uczestnika, Administrator nie dokonuje profilowania ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania. 

9. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

10. Nie udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnikowi udziału w rejsie.

bottom of page