top of page

FUNDACJI  OCEAN  MARZEŃ

Tekst po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 9 Rady Fundacji

z dnia  18 czerwca  2013 roku 
oraz uchwałą nr 1/10/2013 z 9 października 2013 r.


 

Postanowienia ogólne


§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA OCEAN MARZEŃ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Adama Wiśniewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Warszawie ul. Rakowiecka 41 m. 14 w dniu 7 kwietnia 2011 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.


§ 2

 1. Fundacja  posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.


§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.  st. Warszawa.


§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Fundacja w kontaktach zagranicznych w celach informacyjnych i promocyjnych może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 3. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, 

 4. a także przystępować do spółek i fundacji w celu realizacji swoich celów statutowych.

 

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych oznaczeń.

 

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

Cele i formy działalności Fundacji

§ 7

Fundacja została powołana w celach:

 1. prowadzenia działalności wychowawczej i aktywizacji zawodowej młodzieży w oparciu o wzorce etyki i etykiety żeglarskiej, i zaangażowania społecznego, a w tym szczególnie młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej wychowawców i opiekunów,

 2. propagowania i promocji żeglarstwa w tych środowiskach,

 3. prowadzenia i propagowania działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości młodzieży, rozwijania aktywności, postaw i wrażliwości społecznej,

 4. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych do stosowania w warunkach ekstremalnych, spotykanych na jachtach żaglowych,

 5. upowszechniania wiedzy i niesienia pomocy osobom i instytucjom zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji żeglarskiej,

 6. działalności na rzecz budowy i eksploatacji żaglowców dla celów oświatowo-wychowawczych,

 7. prowadzenia działalności edukacyjnej w warunkach rejsów żeglarskich i ośrodków żeglarskich. 

 

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez

  1.1. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, powiązanych z kulturą fizyczną i turystyką oraz zajęć wychowawczych dla młodzieży i informacyjno-szkoleniowych dla opiekunów w ramach idei wychowania żeglarskiego,

  1.2. organizowanie i finansowanie szkoleń na stopnie żeglarskie dla dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej wychowawców i opiekunów,

  1.3. organizowanie rejsów śródlądowych, morskich i oceanicznych dla dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej wychowawców i opiekunów,

  1.4. działanie na rzecz wdrożenia eksperymentalnych systemów oświatowo-wychowawczych opartych o podróże pod żaglami, we współpracy ze środowiskami pedagogów związanych zainteresowaniami z żeglarstwem,

  1.5. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji,

  1.6. organizowanie młodzieży wokół zadań społecznych, w tym związanych z opieką nad ludźmi potrzebującymi pomocy, które będą nagradzane rejsami morskimi i śródlądowymi,

  1.7. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz budowy jachtów i żaglowców, oraz ich eksploatacji dla szkolnictwa nie związanego z gospodarką morską,

  1.8. prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej związanej z celami statutowymi Fundacji,

  1.9. organizowanie spotkań i imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów, a także zbiórek publicznych związanych z celami statutowymi Fundacji,

  1.10. współpracę, w tym techniczną, szkoleniową, informacyjną, finansową i rzeczową, z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami Fundacji lub członkostwo w takich podmiotach,

  1.11. pomoc finansową dla dzieci i młodzieży a w szczególności w formie stypendiów naukowych, korepetycji, opłat czesnego, opłat za bursy, akademiki, internaty i inne,

  1.12. przyznawanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnień osobom i organizacjom, których działania wspierają promocję celów Fundacji,

  1.13. udzielanie pomocy materialnej, finansowej i organizacyjnej dzieciom, młodzieży i ich opiekunom w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży a także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

  1.14. skupianie wokół idei Fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających zdecydowany wpływ na kształtowanie postaw opiekuńczo-wychowawczych związanych z celami fundacji,

  1.15. inne działania służące realizacji celów statutowych.

 2. Działalność wskazana w § 8 pkt 1 stanowi nieodpłatną działalność pożytku publicznego Fundacji.

 

§ 9

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, o charakterze charytatywnym  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych, a także jej wychowawców i opiekunów oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, działalność ta  jest statutową działalnością Fundacji.

 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

 

§ 10  (poprzednio 9)

Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać umowy i podejmować współpracę z polskimi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz z podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 11 (poprzednio 10)

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1.500,- PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 12  (poprzednio 11)

Dochody Fundacji stanowią:

 1. darowizny, spadki, zapisy i dotacje,

 2. subwencje osób prawnych,

 3. dochody ze zbiórek, aukcji i imprez  publicznych,

 4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

 5. fundusze programowe UE,

 6. inne źródła. 

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania powyższego oświadczenia jest oczywiste, że czynny stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 14

Zabrania się:

1.     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.     przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3.     wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4.      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 15  (poprzednio 12)

Cały dochód może być użyty wyłącznie na działalność  statutową Fundacji.

 

§ 16  (poprzednio 13)

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 17 

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w zakresie:

  1. a)              produkcji pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z )

   b)              reprodukcji zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

   c)              produkcji łodzi wycieczkowych i sportowych (30.12.Z)

   d)              produkcji sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z)

   e)              produkcji gier i zabawek (32.40.Z)

   f)               produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanej (32.99.Z)

   g)              zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

   h)              sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z)

   i)               sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach (47.89.Z)

   j)               sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej, lub internet (47.91.Z)

   k)              pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

   l)               pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (49.39.Z)

   m)            transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego (50.10.Z)

   n)              transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (50.30.Z)

   o)              transportu wodnego śródlądowego towarów (50.40.Z)

   p)              działalności usługowej wspomagającej transport lądowy (52.21.Z)

   q)              działalności usługowej wspomagającej transport morski (52.22.A )

   r)               działalności usługowej wspomagającej transport śródlądowy (52.22.B)

   s)              pozostałego zakwaterowania (55.90.Z)

   t)               ruchomych placówek gastronomicznych (56.10.B)

   u)              przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

   v)              pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (56.29.Z)

   w)             przygotowywania i podawania napojów (56.30.Z)

   x)              wydawania książek (58.11.Z)

   y)              wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

   z)               pozostałej działalności wydawnicza (58.19.Z)

   aa)           działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)

   bb)           działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

   cc)            działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

   dd)           działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)

   ee)           działalności związanej z projekcją filmów (59.14.Z)

   ff)              działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)

   gg)            wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

   hh)           stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (70.21.Z)

   ii)              badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

   jj)              działalności agencji reklamowych (73.11.Z)

   kk)            pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i w telewizji (73.12.A)

   ll)              pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)

   mm)        pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)

   nn)           pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)

   oo)           badań rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

   pp)           działalności fotograficzna (74.20.Z)

   qq)           działalności związanej z tłumaczeniami (74.30.Z)

   rr)             wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)

   ss)            wypożyczania i dzierżawi kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z)

   tt)             wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)

   uu)           wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego (77.34.Z)

   vv)            wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)

   ww)         działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)

   xx)            działalności agencji pracy tymczasowej (78.20.Z)

   yy)            pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)

   zz)             działalności organizatorów turystyki (79.12.Z)

   aaa)        działalności pośredników turystycznych (79.11.B)

   bbb)        działalności w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)

   ccc)         pozostałego sprzątania (81.29.Z)

   ddd)        działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

   eee)        wykonywania fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostałej specjalistycznej działalności wspomagającej prowadzenie biura (82.19.Z)

   fff)            działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

   ggg)         pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

   hhh)        nauki języków obcych (85.59.A)

   iii)            pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

   jjj)            opieki dzienna nad dziećmi (88.91.Z)

   kkk)         działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

   lll)            artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z)

   mmm)   pozostałej działalności związanej ze sportem (93.19.Z)

   nnn)        pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (93.29.Z)

   ooo)        działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)

   ppp)        pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (96.09.Z)

 3. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową Fundacji. 

 

Władze Fundacji

§ 18 (poprzednio 14)

 1. Władzami Fundacji są:

a.    Rada Fundacji

b.    Zarząd Fundacji.

 

Fundator

§ 19  (poprzednio 15)

1. W ramach działalności Fundacji, Fundator podejmuje następujące decyzje:

a.     powołanie pierwszej Rady Fundacji i pierwszego Zarządu Fundacji,

b.     udzielanie zgody na zmianę statutu Fundacji,

c.     udzielanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,

d.     udzielanie zgody na likwidację Fundacji,

e.     udzielanie zgody na podpisywanie umów, których kwota przekracza wartością 100 000zł. (sto tysięcy złotych)

2. W przypadku powstania przyczyn wyłączających możliwość działania Fundatora, które uniemożliwiają wykonywanie przez niego statutowych uprawnień, jego wszelkie prawa przejmuje jedna osoba, wskazana przez krąg spadkobierców Fundatora.

3. Do przyczyny, o których mowa w ust. 2 należą:

a.       śmierć Fundatora,

b.       jego zaginięcie,

c.       utrata zdolności do czynności prawnych,

d.       inne przyczyny wyłączające możliwość działania.

 

Rada Fundacji 

§ 20  (poprzednio 16)

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada. Kandydatura nowego członka Rady winna być rekomendowana przez Fundatora, lub przynajmniej jednego członka Radyi zatwierdzona przez Radę większością 2/3  głosów w głosowaniu tajnym.

4. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić na uzasadniony wniosek Fundatora lub co najmniej dwóch członków Rady lub Zarządu. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji przy 2/3 większości głosów, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku, kiedy w głosowaniu jest równa ilość głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Fundacji.

5.  Mandat Członka Rady wygasa w przypadku:

a. śmierci Członka Rady,

b. ograniczenia lub utraty Członka Rady do czynności prawnych,

c. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d. złożenia pisemnej rezygnacji złożonej Radzie Fundacji.

6.  Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać niżej wymienione warunki:

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c.  nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje, a Rada na jego miejsce wybiera kolejnego członka rekomendowanego przez Fundatora lub członków organów Fundacji.

8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

10. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

a.          zwoływanie i przewodniczenie obradom Rady,

b.          utrzymywanie stałej współpracy z Zarządem Fundacji i innymi komórkami organizacyjnymi,

c.           monitorowanie respektowania uchwał Rady,

d.          monitorowanie prowadzenia dokumentacji Rady. 

§ 21  (poprzednio 17)

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady są protokołowane.

3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy,  lub dwóch członków Rady, lub dwóch członków Zarządu lub Fundator, a w przypadku gdyby z jakiegokolwiek powodu Rada Fundacji utraciła Przewodniczącego lub wystąpiłyby okoliczności wyłączające możliwość działania Przewodniczącego, Radę Fundacji może zwołać każdy z jej członków na wniosek tych samych podmiotów.

4. Członkowie Rady są powiadamiani o jej posiedzeniu telefonicznie, pocztą elektroniczną lub wiadomością sms, a w wyjątkowych sytuacjach listem poleconym. Powiadomienie uznaje się za skutecznie dokonane jeśli wiadomość zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany Fundacji przez członka Rady jako adres do korespondencji lub wiadomość sms zostanie wysłana na numer wskazany Fundacji przez członka Rady jako numer do korespondencji.

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że postawienia Statutu przewidują  inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6. Dopuszcza się głosowanie Rady Fundacji nad uchwałami w trybie pisemnego zbierania głosów. 

§ 22  (poprzednio 18)

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.     powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu,

2.     podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

3.     ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

4.     kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

5.     wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

6.     nadzór nad działalnością Fundacji,

7.     podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji za zgodą Fundatora decyzji o zmianie Statutu, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 23 (poprzednio 19)

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1.     żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2.     dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 24  (poprzednio 20)

1.    Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 5 (pięciu) osób powoływanych w głosowaniu przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

2.    Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.    Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4.    Kandydatów do Zarządu mogą zgłaszać członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu oraz Fundator.

5.    Fundator z mocy statutu wchodzi jako jeden z członków w skład Zarządu a jego członkostwo  
w Zarządzie nie jest kadencyjne.

6.    Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7.    Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji na wniosek Fundatora lub uzasadniony wniosek dwóch członków Zarządu 
lub dwóch członków Rady, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym 
w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.

8.    Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:

a.   śmierci,

b.   ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,

c.   skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d.   złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji

 

§ 25  (poprzednio 21)

1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a.    podejmowanie wszelkich działań w kierunku realizacji celów statutowych Fundacji,

b.    uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

c.     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

d.    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e.    monitorowanie działalności zleconej w imieniu Fundacji innym osobom bądź instytucjom,

f.     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

g.    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

h.    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

i.   występowanie z wnioskiem  w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji.

3.     Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu powołany przez Radę Fundacji.

4.     Do obowiązków Prezesa należy:

a.    zwoływanie obrad Zarządu i przewodniczenie im,

b.    utrzymywanie stałej współpracy z Radą Fundacji i pozostałymi jej komórkami organizacyjnymi,

c.     monitorowania respektowania uchwał Zarządu,

d.    monitorowanie dokumentowania pracy Zarządu,

5.      Zarząd podejmuje decyzje  w formie uchwał zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów za i przeciw, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa.

6.      Zebranie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, dwóch członków Zarządu działając  w porozumieniu lub Fundator.

7.      Zebrania Zarządu są protokołowane.

8.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomością sms nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem. Powiadomienie uznaje się za skutecznie dokonane jeśli wiadomość zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany Fundacji przez członka Zarządu jako adres do korespondencji lub wiadomość sms zostanie wysłana na numer wskazany Fundacji przez członka Zarządu jako numer 
do korespondencji.

9.     Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 
do zadań Fundacji.

10.  Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

11.   Zarząd działa zgodnie z dobrymi obyczajami i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

12.   Prezes działając w porozumieniu z jednym członkiem zarządu, albo dwóch członków Zarządu działając wspólnie upoważnieni są do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji oraz do zaciągania zobowiązań finansowych i podpisywania innych umów i w imieniu Fundacji.

13.  Dla osiągnięcia najwyższej wydajności działań Fundacji, Zarząd uprawniony jest do powołania komisji stałych oraz komisji ad-hoc składających się ze swoich członków lub osób spoza Zarządu. Skład 
i regulamin działania Komisji określone zostaną przez Zarząd w każdym przypadku powołania takiej Komisji.

14.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są zależnie od potrzeb.

15.    Wszystkie organa Fundacji mają obowiązek współpracować ze sobą i na wzajemne wezwanie przedstawiać sprawozdanie we wszystkich kwestiach mających wpływ na funkcjonowanie Fundacji.

16.    W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały Rady lub Zarządu z przepisami prawa lub gdy 
są sprzeczne z interesami Fundacji Prezes Zarządu lub Fundator wstrzymuje wykonanie uchwały. Spór w tej kwestii rozstrzyga wspólne gremium Rady i Zarządu Fundacji. Wspólna uchwała musi być podjęta ilością 2/3 głosów przy co najmniej 2/3 obecnych członków obu organów. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w wyniku głosowania decyduje głos Fundatora.

17.    W przypadku podpisania umów przekraczających wartością 100 000zł (stu tysięcy złotych), wymagana jest pisemna zgoda Fundatora.

 

Zmiana Statutu

§ 26  (poprzednio 22)

Zmian w statucie Fundacji dokonuje za zgodą Fundatora Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć zniesienia podstawowych celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 27  (poprzednio 23)

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku - mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 

§ 28  (poprzednio 24)

Połączenie z inną fundacją może nastąpić na drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej na wniosek Zarządu 
za zgodą Fundatora. 

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 29  (poprzednio 25)

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

 

§ 30  (poprzednio 26)

Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu za zgodą Fundatora. 

 

§ 31  (poprzednio 27)

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych 
do Fundacji.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 32  (poprzednio 28)

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji i uzyskania przez nią osobowości prawnej.

 

Członek Zarządu                         Prezes Zarządu

Fundacji Ocean Marzeń             Fundacji Ocean Marzeń

/Roger Bieńkowski/                   /Adam Wiśniewski/

bottom of page