top of page

Regulamin uczestnictwa w programie 

„Firma na Fali”

 

Cel i założenia programu:

1. Celem programu jest zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw do wsparcia działań Fundacji Ocean Marzeń w Polsce i zagranicą, w formie wsparcia finansowego oraz promocji idei pomocy młodzieży pozostającej pod opieką Fundacji Ocean Marzeń.

2. Program „Firma na Fali” (dalej: „Program”) jest projektem organizowanym przez Fundację Ocean Marzeń (dalej: „Fundacja”), służącym realizacji celu określonego w ustępie powyższym.

3. Fundacja jednostronnie określa warunki i zasady udziału w Programie na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie

https://www.oceanmarzen.org.pl/firma-na-fali

 

Zasady udziału w programie:

5. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny.

6. Zgłoszenie Firmy do udziału w Programie następuje poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji o numerze PL21124062181111001039685923 z konta firmowego firmy, z dopiskiem w tytule Firma na Fali. Lub dokonując wpłaty za pośrednictwem systemu Paypal. W przelewie Fundacja otrzymuje dane firmy oraz informacja odnośnie wysokości darowizny na rzecz Fundacji. Dokonując wpłaty firma potwierdza że znana jest jej treść Regulaminu Programu, w szczególności zaś zasady komunikowania współpracy z wykorzystaniem znaku Programu. 

7. Decyzja o przystąpieniu Firmy do Programu podejmowana jest przez Fundacja na podstawie prawidłowo zaksięgowanej darowizny.

8. Firma zostaje poinformowana o dopuszczeniu jej do udziału w Programie, w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania darowizny na koncie Fundacji.

9. Fundacja dopuszcza możliwość odmowy udziału przed oraz w trakcie realizacji Programu firmom, których wizerunek, produkty oraz sposób działalności mogą szkodzić wizerunkowi Fundacji (np. producenci/ dystrybutorzy alkoholu, tytoniu, broni, firmy nie respektujące praw pracowniczych/zasad ochrony środowiska, firmy zamieszane w afery korupcyjne, posiadające udziały w sektorach zbrojeniowych, etc).

10. Informacja o odmowie udziału w Programie zostaje przekazana Firmie przez Fundacje drogą elektroniczną lub listownie.

11. Firma akceptuje, że w przypadku odmowy udziału w Programie przygotowanym przez Fundację nie ma prawa żądania zwrotu środków wpłaconych tytułem darowizny oraz że zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze znaku Programu.

12. Po upływie okresu, o którym mowa w ustępie powyższym Firma traci prawo posługiwania się znakiem Programu, chyba, że Fundacja wyrazi na to pisemną zgodę. 

Zasady komunikowania udziału Firmy w programie:

14. Podstawowym narzędziem komunikowania udziału Firmy w Programie jest znak Programu, który podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Znak Programu nie może być w jakikolwiek sposób modyfikowany.

16. Firma uzyskuje możliwość komunikowania swojego uczestnictwa w Programie za pomocą znaku Programu, który może być umieszczony na stronach internetowych firmy oraz w materiałach promocyjnych, o ile według oceny Fundacji nie pełnią one roli materiałów marketingowo-sprzedażowych.

17. Posługiwanie się znakiem i nazwą Programu, poszczególnymi jego elementami wymaga pisemnej zgodny Fundacji. Zgoda taka jest wymagana każdorazowo przed zamieszczeniem znaku i/lub informacji o współpracy na stronach internetowych, czy jakichkolwiek materiałach promocyjnych.

18. Zgoda na wykorzystanie znaku Programu przyznawana jest na czas dokonywania wpłat darowizn na konto Fundacji plus 1 miesiąc, od momentu ustania płatności. 

20. Program odbywa się na terenie Polski.

Postanowienia końcowe:

21. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i tym samym warunków udziału w Programie. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu upublicznienia ich na stronach internetowych.

bottom of page